શૈક્ષણિક કાર્ય શરુ થવા અંગે…

મનોવિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે કોલેજમાં શૈક્ષણિક વર્ગો શરુ થઇ ગયા હોઈ નિયમિત વર્ગમાં હાજરી આપવી.

Advertisements