M.A. Sem – I (યુનિ. પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા અંગે)

મનોવિજ્ઞાનના એમ.એ. સેમ –  ૧.  ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવામાં આવેછે કે, CC-૧૦૩ ની યુનિ. પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા તારીખ ૦૭/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ ૧૦:૩૦ થી ૦૧:૩૦ દરમ્યાન સાયકોલોજી લેબોરેટરીમાં રાખેલ છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ સમયસર આવી જવું.

Advertisements