આંતરિક કસોટી – ૨૦૧૭ ટાઇમ ટેબલ

  •  બી.એ. અને એમ.એ. ની આંતરિક કસોટી-૨૦૧૭ નું સમયપત્રક અહીં મુકેલું છે. જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો……

Advertisements

શૈક્ષણિક કાર્ય શરુ થવા અંગે…

મનોવિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે કોલેજમાં શૈક્ષણિક વર્ગો શરુ થઇ ગયા હોઈ નિયમિત વર્ગમાં હાજરી આપવી.