M.A.પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા – ૨૦૧૬

એમ.એ. સેમ. -૧ ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા તારીખ ૧૩-૧૦-૨૦૧૬ ના રોજ રાખેલ છે.

  •  પ્રેક્ટીકલના તમામ વિદ્યાર્થીઓએ તેમની જર્નલ લખીને તારીખ ૧૭-૧૧-૨૦૧૬ ના રોજ પ્રમાણિત કરવા માટેજમા કરાવવી અને તારીખ ૧૮-૧૧-૨૦૧૬ ના રોજ પરત લઇ જવી…
Advertisements

M.A. Practical Exam

તારીખ ૧૩-૦૧-૨૦૧૬ ના રોજ એમ.એ. ના વિદ્યાર્થીઓની પ્રેક્ટીકલની પરિક્ષા યોજાશે, જેની લાગુ પડતા વિધાર્થીઓએ નોંધ લેવી.